OA Neveklov

Podkategorie

 • Jazykové kurzy

  Proč zkoušky City&Guilds?

  • 125letá tradice,
  • uznávané ve 100 zemích světa a mnohými českými univerzitami či jejich fakultami v rámci přijímacích zkoušek, bakalářských či magisterských zkoušek či studijních pobytů,
  • škála zkoušek pro děti, studenty a dospělé v pracovním procesu dle 6 úrovní společného evropského referenčního rámce (A1 až C2),
  • možnost skládat odděleně tj. v různých termínech část ústní a část písemnou, či pouze jednu z nich,
  • termíny zkoušek po dohodě se studenty v prostorách OA Neveklov, tamtéž i tzv. "mock exams", neboli zkoušky nanečisto,
  • zkoušky hodnoceny NEZÁVISLE ve Velké Británii (včetně nahrávky ústního projevu) při zachování kritérií stanovených britským ministerstvem vzdělávání.

  Už jste přesvědčeni, že City&Guilds jsou to pravé?


  Mezinárodní zkoušky z obchodní angličtiny a němčiny – LCCI

  • certifikát s celoživotní platností
  • od úrovně B1 akceptovány univerzitami i zaměstnavateli po celém světě
  • konají se jednou ročně v mezinárodně platných termínech (většinou duben)
  • testují práci s odborným textem, interpretaci informací, obchodní korespondenci, obchodní frazeologii
  • příprava na zkoušky celoročně probíhá formou prezenčních kurzů na Obchodní akademii Neveklov
  • vhodné pro absolventy středních škol, studenty univerzit s ekonomickým zaměřením, manažery zahraničních firem a další zájemce
  • cenově příznivé

  Už jste přesvědčeni, že LCCI jsou to pravé?

 • Ekonomické kurzy
 • OA Neveklov v médiích
 • Výchovné poradenství
 • Prevence rizikových jevů

  Škola nepřejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola rodičům jen pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí. Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol a školských zařízení jsou to orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, místní samosprávy, poradenské instituce ve školství, duchovní sdružení, policie, kulturní střediska, zájmové organizace, podnikatelské subjekty apod. Škola usiluje o integraci primárně preventivních aktivit, které sama poskytují, se službami specializovaných zařízení.

  Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány:
  - nechuť pedagogů vyvíjet aktivity, které nepřinášejí okamžitý viditelný výsledek
  - nedostatečné využití stávající legislativy
  - nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a na veřejnosti
  - vysoká společenská tolerance k legálním drogám
  - mobilní telefony, Internet
  - liberalizace drogové politiky
  - absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví
  - podceňování primární prevence
  - prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu, nekontrolovatelnost žáků
  - prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách
  - neodbornost pedagogů v dané oblasti (absence právního vědomí)
  - nedostatečné pravomoci školních metodiků prevence

  Cíle prevence rizikových jevů

  a) dlouhodobé
  Základními cíli strategie primární prevence rizikového chování jsou:
  - výchova ke zdravému životnímu stylu
  - rozvoj a podpora sociálních kompetencí
  - funkční informační systém, funkční systém vzdělávání školních metodiků, vícezdrojové a víceleté financování projektů primární prevence.
  b) střednědobé
  - Vytváření a distribuce metodických materiálů
  - Zapojování rodin do života škol
  - Proškolení školního metodika v rámci specializačního studia školních metodiků prevence podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérním růstu
  - Pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů
  - Finanční zabezpečení funkce školního metodika prevence (snížená přímá míra vyučovací povinnosti)
  - Vytvoření a podpora systému víceletého financování pro oblast primární prevence rizikového chování
  - Školní preventivní strategii a Minimální preventivní program) zařadit do školních vzdělávacích programů

  Cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku

  - s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
  - schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí
  - přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi
  - schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů
  - s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám
  - podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek.
  c) krátkodobé
  - Zmapování potřeb v oblasti primární prevence
  - Finanční podpora školních preventivní strategie

  Prevence rizikového chování zahrnuje především aktivity v oblastech prevence:

  a) násilí a šikanování,
  b) záškoláctví,
  c) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování,
  d) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,
  e) xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu,
  f) užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek,
  g) netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling),
  h) diváckého násilí.
  i) komerčního sexuálního zneužívání dětí,
  j) syndromu týraných a zneužívaných dětí
  k) sekt a sociálně patologických náboženských hnutí.

  Způsob realizace prevence rizikových jevů

  Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou
  - zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání
  - posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku
  - vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty
  - formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod.

Počet zobrazení 
Titulek Autor Počet zobrazení
Třídní schůzky SRPŠ Napsal Barbora Votrubová 7831
Dny otevřených dveří – videopozvánka Napsal Věra Kulhánková 20930
Volná pracovní místa Napsal Věra Kulhánková 7578
GDPR Napsal Soňa Veisová 5678
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Napsal Super User 7579
Informační systém Bakaláři Napsal Antonín Pártl 35281
Upozornění: Napsal Věra Kulhánková 7542
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, Napsal Soňa Veisová 8323
Prezentace OA Neveklov Napsal Super User 7815
Jste zde: Titulní stránka Pokus Pro veřejnost