OA Neveklov

Podkategorie

 • Jazykové kurzy

  Proč zkoušky City&Guilds?

  • 125letá tradice,
  • uznávané ve 100 zemích světa a mnohými českými univerzitami či jejich fakultami v rámci přijímacích zkoušek, bakalářských či magisterských zkoušek či studijních pobytů,
  • škála zkoušek pro děti, studenty a dospělé v pracovním procesu dle 6 úrovní společného evropského referenčního rámce (A1 až C2),
  • možnost skládat odděleně tj. v různých termínech část ústní a část písemnou, či pouze jednu z nich,
  • termíny zkoušek po dohodě se studenty v prostorách OA Neveklov, tamtéž i tzv. "mock exams", neboli zkoušky nanečisto,
  • zkoušky hodnoceny NEZÁVISLE ve Velké Británii (včetně nahrávky ústního projevu) při zachování kritérií stanovených britským ministerstvem vzdělávání.

  Už jste přesvědčeni, že City&Guilds jsou to pravé?


  Mezinárodní zkoušky z obchodní angličtiny a němčiny – LCCI

  • certifikát s celoživotní platností
  • od úrovně B1 akceptovány univerzitami i zaměstnavateli po celém světě
  • konají se jednou ročně v mezinárodně platných termínech (většinou duben)
  • testují práci s odborným textem, interpretaci informací, obchodní korespondenci, obchodní frazeologii
  • příprava na zkoušky celoročně probíhá formou prezenčních kurzů na Obchodní akademii Neveklov
  • vhodné pro absolventy středních škol, studenty univerzit s ekonomickým zaměřením, manažery zahraničních firem a další zájemce
  • cenově příznivé

  Už jste přesvědčeni, že LCCI jsou to pravé?

 • Ekonomické kurzy
 • OA Neveklov v médiích
 • Školská rada
 • Výchovné poradenství
 • Prevence rizikových jevů

  Škola nepřejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola rodičům jen pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí. Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol a školských zařízení jsou to orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, místní samosprávy, poradenské instituce ve školství, duchovní sdružení, policie, kulturní střediska, zájmové organizace, podnikatelské subjekty apod. Škola usiluje o integraci primárně preventivních aktivit, které sama poskytují, se službami specializovaných zařízení.

  Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány:
  - nechuť pedagogů vyvíjet aktivity, které nepřinášejí okamžitý viditelný výsledek
  - nedostatečné využití stávající legislativy
  - nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a na veřejnosti
  - vysoká společenská tolerance k legálním drogám
  - mobilní telefony, Internet
  - liberalizace drogové politiky
  - absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví
  - podceňování primární prevence
  - prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu, nekontrolovatelnost žáků
  - prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách
  - neodbornost pedagogů v dané oblasti (absence právního vědomí)
  - nedostatečné pravomoci školních metodiků prevence

  Cíle prevence rizikových jevů

  a) dlouhodobé
  Základními cíli strategie primární prevence rizikového chování jsou:
  - výchova ke zdravému životnímu stylu
  - rozvoj a podpora sociálních kompetencí
  - funkční informační systém, funkční systém vzdělávání školních metodiků, vícezdrojové a víceleté financování projektů primární prevence.
  b) střednědobé
  - Vytváření a distribuce metodických materiálů
  - Zapojování rodin do života škol
  - Proškolení školního metodika v rámci specializačního studia školních metodiků prevence podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérním růstu
  - Pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů
  - Finanční zabezpečení funkce školního metodika prevence (snížená přímá míra vyučovací povinnosti)
  - Vytvoření a podpora systému víceletého financování pro oblast primární prevence rizikového chování
  - Školní preventivní strategii a Minimální preventivní program) zařadit do školních vzdělávacích programů

  Cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku

  - s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
  - schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí
  - přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi
  - schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů
  - s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám
  - podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek.
  c) krátkodobé
  - Zmapování potřeb v oblasti primární prevence
  - Finanční podpora školních preventivní strategie

  Prevence rizikového chování zahrnuje především aktivity v oblastech prevence:

  a) násilí a šikanování,
  b) záškoláctví,
  c) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování,
  d) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,
  e) xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu,
  f) užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek,
  g) netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling),
  h) diváckého násilí.
  i) komerčního sexuálního zneužívání dětí,
  j) syndromu týraných a zneužívaných dětí
  k) sekt a sociálně patologických náboženských hnutí.

  Způsob realizace prevence rizikových jevů

  Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou
  - zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání
  - posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku
  - vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty
  - formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod.

Zobrazit 
Titulek Autor Počet zobrazení
Třídní schůzky SRPŠ Napsal Super User 278
GDPR Napsal Soňa Veisová 254
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ OSRPŠ PŘI OA NEVEKLOV A TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. A 4. ROČNÍKŮ Napsal Barbora Votrubová 3191
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Napsal Super User 635
Třídní schůzky Napsal Barbora Votrubová 736
Dny otevřených dveří 2018/19 Napsal Věra Kulhánková 5088
Informační systém Bakaláři Napsal Antonín Pártl 10800
Newsletter 1/2016-2017 1647
Newsletter OA Neveklov č.5/2015-2016 2656
Nabídka zaměstnání Napsal Věra Kulhánková 2797
Upozornění: Napsal Věra Kulhánková 2096
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, Napsal Soňa Veisová 3127
Prezentace OA Neveklov Napsal Super User 2569

Kalendář akcí

kalendar

Jste zde: Titulní stránka Pro veřejnost