administrative docsadministrative docs

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Obory otevírané pro denní vzdělávání od 1. 9. 2024:

63-41-M/02 Obchodní akademie,
ŠVP Obchodní akademie Neveklov se zaměřením na informatiku 

63-41-M/02 Obchodní akademie
ŠVP Obchodní akademie Neveklov se zaměřením na cizí jazyky 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP  Sportovní management 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum
ŠVP Ekonomické lyceum Neveklov

Nejvyšší počet přijímaných je 70 žáků a max. počet tříd 3.
Školní přijímací zkouška se z rozhodnutí ředitelky školy nekoná. Potvrzení zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Kritéria přijímacího řízení naleznete v samostatném dokumentu zde: kritéria přijímacího řízení

Nejzazší termín pro odeslání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení je dle  § 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktuálním znění, stanoven na 20. února 2024.  Přihlášky budou přijímány plně elektronickou formou prostřednictvím informačního systému DIPSY, prostřednictvím výpisu s podporou elektronického systému nebo prostřednictvím tiskopisu (doručením poštou nebo osobně).

Formuláře přihlášky a dalších příloh jsou k dispozici na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz nebo na www.msmt.cz.

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Jednotná přijímací zkouška (§ 60g školského zákona a § 9 vyhlášky) – stanovena MŠMT:

1. termín         12. dubna 2024 (pátek)
2. termín         15. dubna 2024 (pondělí)
Náhradní termíny:     29. dubna 2024 (pondělí), 30. dubna 2024 (úterý)

Jednotná zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací. Pozvánka bude zaslána uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.

Nahlížení do spisu

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu. Nahlížení do spisu je možné v termínech 10. 5. a  13. -  14. 5. 2024 v době od 8:00 do 10:00 h.

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení (pořadí uchazečů, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů) budou zveřejněny v informačním systému, na webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy v den určený prováděcím předpisem po zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, nejdříve dne 15. května 2024. Tyto informace jsou zveřejňovány pod registračními čísly. Registrační číslo bude generováno ze systému DIPSY. Bližší informace budeme podávat telefonicky, emailem, popřípadě po předchozí dohodě přímo ve škole.

Uchazeči – cizinci

Při hodnocení uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury, se postupuje podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 26 vyhlášky, tj. osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na základě žádosti promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem.

Cizincům s dočasnou ochranou (uchazečům z Ukrajiny) se na žádost promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury; škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem. Písemný test z matematiky a její aplikace má tento uchazeč právo konat v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání spolu s dokladem, že je občanem s dočasnou ochranou. Pokud tento uchazeč nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, vytvoří se z důvodu jeho zařazení do výsledného pořadí tzv. redukované pořadí, tzn. bez započítání výsledku zkoušky z českého jazyka.

V Neveklově dne 19. ledna 2024

Mgr. Barbora Votrubová  v. r.
ředitelka Obchodní akademie Neveklov