Přijímací řízení pro školní rok 2023 – 2024

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktuálním znění (dále jen vyhláška), vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen vyhláška č. 27/2016 Sb.), zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a opatření obecné povahy č.j. MSMT-29772/2022-1.

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s výše uvedenými předpisy přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 pro denní vzdělávání od 1. 9. 2023:

 • čtyřleté studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku (§ 59 školského zákona)
 • přihlášku lze podat do těchto oborů:

63-41-M/02 Obchodní akademie,
ŠVP Obchodní akademie Neveklov se zaměřením na informatiku

63-41-M/02 Obchodní akademie
ŠVP Obchodní akademie Neveklov se zaměřením na cizí jazyky

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP Sportovní management

 • nejvyšší počet přijímaných je:
  v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie Neveklov se zaměřením na informatiku - 24 žáků
  v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie Neveklov se zaměřením na cizí jazyky - 24 žáků
  v oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP Sportovní management – 20 žáků
 • max. počet otevíraných tříd - 3 třídy
 • školní přijímací zkouška dle § 3 vyhlášky se z rozhodnutí ředitelky školy nekoná.

Termín pro odevzdání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení je dle § 60a odst. 5 školského zákona stanoven na 1. března 2023. Přihlášky budou přijímány formou písemnou a doručením poštou nebo osobně. Tiskopisy přihlášek je možné vytisknout z webových stránek školy www.oaneveklov.cz či z webových stránek MŠMT www.msmt.cz.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání stanoví § 1 vyhlášky o přijímacím řízení. Pokud nebude přihláška potvrzena ředitelstvím základní školy, žádáme o přiložení ověřených kopií vysvědčení z obou uváděných ročníků docházky na ZŠ. V případě, že má žák doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, doloží toto doporučení jako součást přihlášky. Žáci – cizinci doloží potvrzení k pobytu (§ 20 odst. 3 školského zákona). Potvrzení zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Jednotná přijímací zkouška (§ 60b školského zákona a § 4 vyhlášky) – stanovena MŠMT:

1. termín 13. dubna 2023 (čtvrtek)

2. termín 14. dubna 2023 (pátek)

Náhradní termíny: 10. května 2023 (středa), 11. května 2023 (čtvrtek)

Jednotná zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací. Pozvánka bude zaslána uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.

Dbejte na řádné vyplnění údajů na přihlášce, zvláště e-mail zákonného zástupce (datovou schránku). Pozvánka s přesným rozpisem jednotné přijímací zkoušky bude doručena pouze na tuto vámi uvedenou emailovou adresu či do datové schránky!

Kritéria pro přijetí platná pro všechny výše uvedené obory:

Hodnocení výsledků přijímacího řízení bude v souladu s § 60 d školského zákona podle

a) hodnocení na vysvědčeních z přechozího vzdělávání – max. 50 bodů

 • na základě zaslané přihlášky bude provedeno bodové hodnocení prospěchu na ZŠ (celkový průměr ze tří vysvědčení ZŠ uváděných na přihlášce za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)

b) bonifikace za úspěchy ve školních soutěžích – max. 10 bodů

c) výsledků jednotné zkoušky – 62,5 % (max. 100 bodů – 50 ČJ a 50 M)

 • žák musí úspěšně absolvovat oba testy jednotné přijímací zkoušky, započítává se lepší výsledek testů,

d)

 • v přijímacím řízení lze získat maximálně 160 bodů, tj. 100 bodů za JPZ, 50 bodů za vysvědčení, 10 bodů za soutěže
 • podle bodového hodnocení budou žáci řazeni do pořadí a přijímáni dle volné kapacity příslušného oboru,
 • celkové hodnocení na vysvědčení ZŠ uváděných na přihlášce za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy) musí být „prospěl/-la“,
 • hodnocení prospěchu z předmětů český jazyk, matematika, anglický jazyk za výše uvedené období nesmí být známkou dostatečnou,
 • hodnocení chování za výše uvedené období – žák nesmí mít snížený stupeň z chování,
 • individuálně se budou ve všech oborech posuzovat žáci se specifickými poruchami učení, případně se změněnou pracovní schopností.
 • Při hodnocení uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury, se postupuje podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky, tj. osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na základě žádosti promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem.
 • Cizincům s dočasnou ochranou (uchazečům z Ukrajiny) se na žádost promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury; škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem. Písemný test z matematiky a její aplikace má tento uchazeč právo konat v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání spolu s dokladem, že je občanem s dočasnou ochranou. Pokud tento uchazeč nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, vytvoří se z důvodu jeho zařazení do výsledného pořadí tzv. redukované pořadí, tzn. bez započítání výsledku zkoušky z českého jazyka.

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení (pořadí uchazečů, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů) budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, nejdříve dne 28. dubna 2023.

Tyto informace jsou zveřejňovány pod registračními čísly. Registrační číslo bude uvedeno v oznámení o obdržení přihlášky, které škola zasílá po uzavření přihlášek, tj. po 1. březnu.
Bližší informace budeme podávat telefonicky, emailem, popřípadě po předchozí dohodě přímo ve škole.

V Neveklově dne 19. ledna 2023

Mgr. Barbora Votrubová v. r.
ředitelka Obchodní akademie Neveklov