OA Neveklov

Přijímací řízení

INFORMACE KE ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktuálním znění (dále jen vyhláška) a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen vyhláška č. 27/2016 Sb.) a opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021 č.j. MSMT-43073/2020-3.

Ředitelka Obchodní akademie Neveklov rozhodla v souladu s výše uvedeným opatřením obecné povahy o NEKONÁNÍ školní přijímací zkoušky.

V rámci přijímacího řízení se nekoná jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška.
Uchazeči budou hodnoceni podle již zveřejněných kritérií, tedy podle bodového hodnocení prospěchu na ZŠ (průměr ze dvou vysvědčení ZŠ uváděných na přihlášce za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy).

V Neveklově dne 8. 3. 2021

Mgr. Soňa Veisová
ředitelka Obchodní akademie Neveklov

Jste zde: Titulní stránka Přijímací řízení INFORMACE KE ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE