OA Neveklov

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktuálním znění (dále jen vyhláška) a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen vyhláška č. 27/2016 Sb.) a opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021 č.j. MSMT-43073/2020-3.

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s výše uvedenými předpisy přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 pro denní vzdělávání od 1. 9. 2021:
- čtyřleté studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku (§ 59 školského zákona)
- přihlášku lze podat do těchto oborů:

63-41-M/02 Obchodní akademie,
ŠVP Obchodní akademie Neveklov se zaměřením na informatiku

63-41-M/02 Obchodní akademie
ŠVP Obchodní akademie Neveklov se zaměřením na cizí jazyky

78-42-M/02 Ekonomické lyceum
ŠVP Ekonomické lyceum Neveklov

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP Sportovní management

- nejvyšší počet přijímaných je v každém oboru/zaměření 30 žáků,
- max. počet otevíraných tříd 4 třídy.

Termín pro odevzdání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení je dle § 60a odst. 5 školského zákona stanoven na 1. března 2021. Přihlášky budou přijímány formou písemnou a doručením poštou nebo osobně. Tiskopisy přihlášek je možné vytisknout z webových stránek školy www.oaneveklov.cz či z webových stránek MŠMT www.msmt.cz.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání stanoví § 1 vyhlášky o přijímacím řízení. Pokud nebude přihláška potvrzena ředitelstvím základní školy, žádáme o přiložení ověřených kopií vysvědčení z obou uváděných ročníků docházky na ZŠ. V případě, že má žák doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, doloží toto doporučení jako součást přihlášky. Žáci – cizinci doloží potvrzení k pobytu (§ 20 odst. 3 školského zákona). Potvrzení zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
Prospěch z předchozího vzdělání uvádějte na přihlášku za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy.

Dbejte na řádné vyplnění údajů na přihlášce, zvláště e-mailu zákonného zástupce (datové schránky)
a telefonního čísla zákonného zástupce.

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Ředitelka Obchodní akademie Neveklov rozhodla v souladu s výše uvedeným opatřením obecné povahy o nekonání jednotné přijímací zkoušky na zdejší škole.

Jednotná přijímací zkouška bude nahrazena školní přijímací zkouškou.

Informace ke školní přijímací zkoušce

Školní přijímací zkouška nahrazuje ve školním roce 2020/2021 jednotnou přijímací zkoušku. Bude se konat 14. 4. 2021 od 9:00 h formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pozvánka bude zaslána uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.

V případě, že počet uchazečů, resp. přihlášek došlých do 8. března 2021 bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání, může ředitelka školy nejpozději do 8. března 2021 rozhodnout, že se tyto zkoušky nekonají. Tato informace bude zveřejněna na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijetí platná pro všechny výše uvedené obory:

Hodnocení výsledků přijímacího řízení bude v souladu s výše uvedeným opatřením obecné povahy podle

a) hodnocení na vysvědčeních z přechozího vzdělávání – váha 60 % (max. 100 bodů)

- na základě zaslané přihlášky bude provedeno bodové hodnocení prospěchu na ZŠ (průměr ze dvou vysvědčení ZŠ uváděných na přihlášce za I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)

b) výsledků školní přijímací zkoušky – váha 40 % (max. 100 bodů – 50 ČJ a 50 M)

- žák musí úspěšně absolvovat oba testy školní přijímací zkoušky – český jazyk a matematiku
- v přijímacím řízení lze získat maximálně 200 bodů
- podle bodového hodnocení budou žáci řazeni do pořadí a přijímáni dle volné kapacity příslušného oboru
- individuálně se budou ve všech oborech posuzovat žáci se specifickými poruchami učení, případně se změněnou pracovní schopností
- v případě NEKONÁNÍ školní přijímací zkoušky budou žáci přijímáni podle bodového hodnocení prospěchu – viz bod a) – a v tomto případě bude mít toto hodnocení váhu 100 %
- při hodnocení uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury, se postupuje podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky.

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení (pořadí uchazečů, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů) budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy dne 28. dubna 2021.

Tyto informace jsou zveřejňovány pod registračními čísly. Registrační číslo bude uvedeno v oznámení
o obdržení přihlášky, které škola zasílá po uzavření přihlášek, tj. po 1. březnu.
Bližší informace budeme podávat telefonicky, emailem, popřípadě po předchozí dohodě přímo ve škole.

V Neveklově dne 27. ledna 2021

Mgr. Soňa Veisová
ředitelka Obchodní akademie Neveklov

Jste zde: Titulní stránka Přijímací řízení PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022