OA Neveklov

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020 – 2021

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktuálním znění (dále jen vyhláška) a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen vyhláška č. 27/2016 Sb.).

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s výše uvedenými předpisy přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 pro denní vzdělávání od 1. 9. 2020:

- čtyřleté studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku (§ 59 školského zákona)
- přihlášku lze podat do těchto oborů:

63-41-M/02 Obchodní akademie,
ŠVP Obchodní akademie Neveklov se zaměřením na informatiku

63-41-M/02Obchodní akademie
ŠVP Obchodní akademie Neveklov se zaměřením na cizí jazyky

78-42-M/02Ekonomické lyceum
ŠVP Ekonomické lyceum Neveklov

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP Sportovní management

- nejvyšší počet přijímaných je v každém oboru 30 žáků, max. počet otevíraných tříd 4 třídy
- školní přijímací zkouška dle § 3 vyhlášky se z rozhodnutí ředitelky školy nekoná

Termín pro odevzdání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení je dle § 60a odst. 5 školského zákona stanoven na 2. března 2020. Přihlášky budou přijímány formou písemnou a doručením poštou nebo osobně. Tiskopisy přihlášek je možné vytisknout z webových stránek školy www.oaneveklov.cz či z webových stránek MŠMT www.msmt.cz.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání stanoví § 1 vyhlášky o přijímacím řízení. Pokud nebude přihláška potvrzena ředitelstvím základní školy, žádáme o přiložení ověřených kopií vysvědčení z obou uváděných ročníků docházky na ZŠ. V případě, že má žák doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, doloží toto doporučení jako součást přihlášky. Žáci – cizinci doloží potvrzení k pobytu (§ 20 odst. 3 školského zákona). Potvrzení zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Informace k jednotné přijímací zkoušce
Jednotná přijímací zkouška (§ 60b školského zákona a § 4 vyhlášky) – stanovena MŠMT:

1. termín 14. dubna 2020 (úterý)

2. termín 15. dubna 2020 (středa)

Náhradní termíny: 13. května 2020 (středa), 14. května 2020 (čtvrtek)

Jednotná zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací. Pozvánka bude zaslána uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.
Dbejte na řádné vyplnění údajů na přihlášce, zvláště e-mail zákonného zástupce (datovou schránku). Pozvánka s přesným rozpisem jednotné přijímací zkoušky bude doručena pouze na tuto vámi uvedenou emailovou adresu či do datové schránky!

Kritéria pro přijetí platná pro všechny výše uvedené obory:

Hodnocení výsledků přijímacího řízení bude v souladu s § 60 d školského zákona podle

a) hodnocení na vysvědčeních z přechozího vzdělávání – 40 % (max. 67 bodů)

- na základě zaslané přihlášky bude provedeno bodové hodnocení prospěchu na ZŠ (průměr ze tří vysvědčení ZŠ uváděných na přihlášce za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)

b) výsledků jednotné zkoušky – 60 % (max. 100 bodů – 50 ČJ a 50 M)

  • žák musí úspěšně absolvovat oba testy jednotné přijímací zkoušky, započítává se lepší výsledek testů
  • v přijímacím řízení lze získat maximálně 167 bodů
  • podle bodového hodnocení budou žáci řazeni do pořadí a přijímáni dle volné kapacity příslušného oboru
  • individuálně se budou ve všech oborech posuzovat žáci se specifickými poruchami učení, případně se změněnou pracovní schopností
  • při hodnocení uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury, se postupuje podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky.

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení (pořadí uchazečů, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů) budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy dne 30. dubna 2019.

Tyto informace jsou zveřejňovány pod registračními čísly. Registrační číslo bude uvedeno v oznámení
o obdržení přihlášky, které škola zasílá po uzavření přihlášek, tj. po 2. březnu.
Bližší informace budeme podávat telefonicky, emailem, popřípadě po předchozí dohodě přímo ve škole.

 

V Neveklově dne 6. ledna 2020

Mgr. Soňa Veisová v. r.
ředitelka Obchodní akademie Neveklov

Jste zde: Titulní stránka Přijímací řízení Přijímací řízení pro školní rok 2020 – 2021