OA Neveklov

Obchodní akademie - zaměření informatika

Obchodní akademie - zaměření informatika

V rámci tohoto oboru škola umožňuje žákům formou volitelných předmětů specializovat se na oblast mezinárodního ochodu, která zahrnuje problematiku obchodní politiky, celnictví, vývozní a dovozní obchodní operace, obchodních zvyklostí a oblast ekonomiky služeb, která se zabývá hotelovým provozem, cenovou tvorbou, hotelovým managementem i marketingem, stravovacími službami, pojišťovnictvím, cestovním ruchem. Dominující předměty zajišťují znalosti z podnikového hospodaření (financování, účetnictví, cenová politika), právní problematiky, řízení, výpočetní techniky (zahrnuje uživatel-skou práci s počítačem, zpracování dat, ...). Velký důraz je kladen na intenzivní výuku světových jazyků. V současné době se na škole vyučuje jazyk anglický, německý, španělský a ruský. Široká nabídka volitelných předmětů umožňuje studentům nejen získání znalostí a dovedností, ale i lepší orientaci při výběru jejich budoucího povolání (mezinárodní obchod, bankovnictví, marketing, management, ekonomika služeb, sekretářské práce, technika cestovního ruchu, lineární programování, ...).

Cílem studia je:
- získání kvalifikace vhodné pro výkon profesí ekonom, účetní, pracovník pro styk se zahraničím, asistent ředitele, finanční poradce, dále v oblasti cestovního ruchu, pojišťovnictví, bankovnictví, ... .
- příprava ke studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, příprava k přímému uplatnění v podnikatelské sféře.

Nadstandard výuky
- škola umožňuje složení mezinárodní jazykové zkoušky - 3., 4. ročník studia
- ve 2., 3. a 4. ročníku je možné složit státní zkoušku z psaní na stroji.

UČEBNÍ PLÁN
             
Kód a název oboru vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie    
Zaměření: Informatika        
Název ŠVP: Obchodní akademie Neveklov      
Délka a forma vzdělávání: 4 leté denní studium      
Stupeň vzdělání: střední s maturitou      
Doba platnosti: od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem    
             
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratky Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3. 4.
I. Povinné všeobecné            
Ceský jazyk a komunikace CJK  2  1  1  2   6
První cizí jazyk  PCJ  4  4  4  4  16
Druhý cizí jazyk DCJ  4  4  4  4  16
Literární výchova LIV  2  1  1  2   6
Společenské vědy SPV  1  1  1  -   3
Dějepis DEJ  2  -  -  -   2
Matematika MAT  4  3  3  3  13
Základy přírodních věd ZPV  2  2  -  -   4
Tělesná výchova TEV  2  2  2  2   8
Povinné všeobecné celkem 23 18 16 17  74
II. Povinné odborné            
Ekonomika EKO  3  3  3  3  12
Účetnictví UCE  -  4  3  4  11
Ekonomická cvičení EKC  -  -  -  2   2
Hospodářské výpočty HVP  2  -  -  -   2
Statistika STA  -  1  -  -   1
Fiktivní firma FIF  -  -  2  -   2
Informatika INF  2  2  2  1   7
Finanční gramotnost FIN  -  1  -  -   1
Písemná a elektronická komunikace PEK  3  3  2  1   9
Povinné odborné celkem 10 14 12 11  47
III. Povinné profilující            
Základy programování ZPA  -  1  1  -   2
Grafika na PC GPC  -  -  1  2   3
Informační technologie ITE  -  -  1  1   2
Povinné profilující celkem  -  1  3  3   7
III. Povinně volitelné            
Matematický seminář MAS  -  -  2  2   4
Seminář z informatiky SEI  -  -  -  2   2
Účetnictví v praxi UCP  -  -  -  2   2
Konverzace v cizím jazyce KCJ  -  -  2  2   4
Další volitelné předměty    -  -  -  2   2
Povině volitelné celkem  -  -  2  2   6
             
Povinné celkem 33 33 31 31 128
Povinně volitelné celkem  -  -  2  2   4
Limit   33 33 33 33  
Počet hodin celkem 33 33 33 33 132
Jste zde: Titulní stránka Obchodní akademie - zaměření informatika