Ekonomika a podnikání - sportovní management

Ekonomika a podnikání - sportovní management

Studium tohoto oboru propojuje znalosti z oblasti ekonomicko-podnikatelské se znalostmi týkajícími se teorie a podnikání ve sportu.

Mezi předměty profilujícími tento obor patří např. ekonomika, účetnictví, informatika, biologie, projektový management, marketing a management sportu, teorie sportovní přípravy nebo historie tělesné kultury. Výuka je zaměřena jak teoreticky, tak i prakticky.

Vysokou hodinovou dotaci mají přiděleny i dva cizí jazyky, na které je kladen důraz. Díky nim se může absolvent uplatnit i na zahraničním trhu práce ať už v oblasti ekonomiky či sportu.

Absolvent vzdělávaný v programu sportovní management se uplatní v pozicích profilového zaměření oboru, jimiž je specializace ekonomická a sportovní. Svého odborného vzdělání využije na trhu práce především na úrovni vedení sport. činnosti - vedoucí sport. družstev i jednotlivců, manažer pro řízení sport. akcí, lektor sportu volného času. Nalezne uplatnění i na úrovni řízení určité sportovní organizace – tělovýchovných jednot, výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, jako sekretář svazů. V podnikatelském sektoru se uplatní v provozování placených tělovýchovných služeb - trenér ve fitnesscentrech, odborný poradce při prodeji sport. vybavení nebo jako pracovník reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport. Najde také uplatnění jako specialista sportovních programů organizovaných pro zdravotně postižené.

Dálší možnost uplatnění je v ekonomické sféře - ekonom, finanční referent, asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.

Absolvent je dále schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace – uplatní se tedy i jako účetní, mzdový účetní, účetní asistent či personalista. Ve styku se zákazníkem jedná profesionálně a je schopen používat dvou cizích jazyků.

Absolvent je zároveň připraven založit a rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity, případně studovat na vysoké nebo vyšší odborné škole ekonomického, sportovního či pedagogického, případně jiného zaměření.

UČEBNÍ PLÁN
             
Kód a název oboru vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání    
Název ŠVP: Sportovní management      
Délka a forma vzdělávání: 4 leté denní studium      
Stupeň vzdělání: střední s maturitou      
Doba platnosti: od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem    
             
             
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratky Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3. 4.
I. Povinné všeobecné            
Ceský jazyk a komunikace CJK  2  1  1  2   6
První cizí jazyk  PCJ  4  4  4  4  16
Druhý cizí jazyk DCJ  4  4  4  4  16
Literární výchova LIV  2  1  1  2   6
Společenské vědy SPV  1  1  1  -   3
Dějepis DEJ  -  2  -  -   2
Právo PRA  -  -  -  1   1
Chemie CHE  2  -  -  -   2
Biologie BIO  3  -  -  -   3
Matematika MAT  4  3  3  3  13
Fyzika FYZ  -  2  -  -   2
Tělesná výchova TEV  2  2  2  2   8
Povinné všeobecné celkem 24 20 16 18  78
II. Povinné odborné ekonomické            
Ekonomika EKO  1  2  3  3   9
Účetnictví UCE  -  2  3  2   7
Ekonomická cvičení EKC  -  -  -  1   1
Marketing a management sportu MMS  -  -  2  -   2
Informatika INF  2  2  2  1   7
Finanční gramotnost FIN  -  -  1  -   1
Písemná elektronická komunikace PEK  2  2  -  1   5
Povinné odborné celkem  5  8 11  8  32
III. Povinné profilující            
Anatomie ANA  -  2  -  -   2
Gymnastika GYM  1  1  1  -   3
Sportovni hry a atletika SHA  1  1  1  -   3
Plavání PLA  -  -  -  2   2
Teorie sportovní přípravy TSP  2  1  2  2   7
Projektový management PMN  -  -  -  1   1
Povinné profilující celkem  4  5  4  5  18
IV. Povinně volitelné            
Matematický seminář MAS  -  -  2  2   4
Seminář z informatiky SEI  -  -  -  2   2
Účetnictví v praxi UCP  -  -  -  2   2
Konverzace v cizím jazyce KCJ  -  -  2  2   4
Další volitelné předměty          2   4
Povinně volitelné celkem  -  -  2  2   6
             
Povinné celkem 33 33 31 31 128
Povinně volitelné celkem  -  -  2  2   4
Limit   33 33 33 33  
Počet hodin celkem 33 33 33 33 132
             
Povinné profilující předměty jsou specifikovány jako odborné zaměření oboru.