OA Neveklov

Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum

Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 32 367/02-21 ze dne 9. 1. 2003 byl zařazen nový čtyřletý studijní obor s maturitou Ekonomické lyceum na Ekonomické akademii v Neveklově.

Ekonomické lyceum

Je to čtyřletý studijní obor s maturitou gymnaziálního typu, který má za úkol připravit žáky pro studium na vysokých školách, přednostně ekonomického zaměření, případně na vyšších odborných školách. Ekonomické lyceum je určeno pro úspěšné absolventy základní školy. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě a jeho nedílnou součástí je i odborné vzdělávání, které se opírá o obecné ekonomické disciplíny a žáci tak získají předpoklady pro vysokoškolské studium.

UČEBNÍ PLÁN
             
Kód a název oboru vzdělávání: 7842M/02 Ekonomické lyceum    
Název ŠVP: Ekonomické lyceum Neveklov      
Délka a forma vzdělávání: 4 leté denní studium      
Stupeň vzdělání: střední s maturitou      
Doba platnosti: od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem    
             
             
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratky Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3. 4.
I. Povinné všeobecné            
Český jazyk a komunikace CJK  2  1  1  2   6
První cizí jazyk  PCJ  4  4  4  4  16
Druhý cizí jazyk DCJ  4  4  4  4  16
Literární výchova LIV  2  1  1  2   6
Společenské vědy SPV  1  1  1  -   3
Společenské vědy v cizím jazyce SVA,SVN  -  2  2  -   4
Dějepis DEJ  2  2  1  -   5
Právo PRA  -  -  -  1   1
Matematika MAT  4  3  3  3  13
Logika LOG  -  -  -  1   1
Zeměpis ZEM  -  1  -  -   1
Biologie BIO  3  -  -  -   3
Fyzika FYZ  -  2  1  -   3
Chemie CHE  2  1  -  -   3
Tělesná výchova TEV  2  2  2  2   8
Povinné všeobecné celkem 26 24 20 19  89
II. Povinné odborné            
Ekonomika EKO  3  3  3  3  12
Ekonomie EKE  -  -  2  -   2
Účetnictví UCE  -  2  3  2   7
Ekonomická cvičení EKC  -  -  -  2   2
Informatika INF  2  2  2  1   7
Písemná a elektronická komunikace PEK  2  2  -  1   5
Finanční gramotnost FIN  -  -  1  -   1
Projektový management PMN  -  -  -  1   1
Povinné odborné celkem  7  9 11 10  37
III. Povinně volitelné            
Matematický seminář MAS  -  -  2  2   4
Seminář z informatiky SEI  -  -  -  2   2
Účetnictví v praxi UCP  -  -  -  2   2
Konverzace v cizím jazyce KCJ  -  -  2  2   4
Další volitelné předměty  -  -  -  2   2
Povinně volitelné celkem  -  -  2  4   6
             
Povinné celkem 33 33 31 29 126
Povinně volitelné celkem  -  -  2  4   6
Počet hodin celkem 33 33 33 33 132
Jste zde: Titulní stránka Ekonomické lyceum