administrative docsadministrative docs

Výchovné poradenství

Žáci mají ve škole možnost využívat výchovné a kariérové poradenství.

Výchovnou poradkyní je Ing. Ivana Jiráčková, Ph.D., kariérovou poradkyní Mgr. Miroslava Hulanová.

Na počátku školního roku informovala Ing. Jiráčková, Ph.D. žáky 1. ročníků o službách výchovného poradenství. Mgr. Hulanová se zúčastnila spolu se školní psycholožkou PaedDr. Zdeňkou Kašparovou a dalšími pedagogy jejich adaptačního pobytu v rámci programu „Sám sebou“.

Obě poradkyně vypsaly konzultační hodiny a upravily nástěnku výchovného a kariérového poradenství. Na ní jsou uvedeny možnosti dalšího studia po maturitě a pracovního uplatnění.

S PaedDr. Z. Kašparovou byly dohodnuty termíny konzultací v průběhu aktuálního školního roku.

Výchovná poradkyně se pravidelně účastní schůzek předsedů tříd s vedením školy, které se konají 1x za měsíc.

Obě poradkyně průběžně poskytují žákům poradenskou činnost, půjčují jim různé materiály a řeší s nimi jejich problémy. Přitom spolupracují s třídními učiteli, ostatními pedagogy, rodiči a pracovníky pedagogicko-psychologických poraden.

Výchovná poradkyně se zaměřuje na vyhledávání a shromažďování podkladů a informací ke zpracování evidence žáků se SPU a ve spolupráci s třídními učiteli zpracovává v případě nutnosti individuální plány vzdělávání, v nichž jsou respektována doporučení pedagogicko-psychologických poraden.

Poradkyně se zúčastňují dnů otevřených dveří a burzy škol.

Na webových stránkách školy se zveřejňují informace o uplatnění absolventů školy. Kariérová poradkyně předává informační materiály o možnostech studia studentům 4. ročníků a objednává a distribuuje Učitelské noviny s přehledem VŠ a VOŠ studentům 4. ročníků. Následně potom pomáhá studentům 4 ročníků s podáváním přihlášek na VŠ a VOŠ, kontroluje a eviduje je.

Výchovná poradkyně průběžně sleduje vývoj prospěchu a výchovných problémů v jednotlivých třídách na základě poznatků ze zasedání pedagogické rady. Účastní se jednání s rodiči.

Průběžně obě poradkyně předávají informace ze školení a porad ostatním pedagogům.